Garantie

1. Een Ki-tec product wordt door ons gegarandeerd op goede werking gedurende een periode van 6 maanden.

2. De klant kan echter geen beroep doen op voormelde garanties in geval van:

a. normale slijtage;

b. defecten/beschadigingen als gevolg van oneigenlijk gebruik;

c. onoordeelkundig gebruik en/ of het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzing;

d. aan het artikel door of namens de klant aangebrachte wijzigingen;

e. beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid;

f. door de klant of door de klant ingeschakelde derden op eigen initiatief gedurende de garantietermijn verrichte aanpassingen aan de geleverde artikelen.